ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം : പുത്തൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!

0
32
ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം : പുത്തൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!
ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം : പുത്തൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!

ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം : പുത്തൻ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!

സംസ്ഥാനം 600 ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജ് അറിയിച്ചു. നിലവിലെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച ഈ സംരംഭം 16 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, 18 ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികൾ, 22 താലൂക്ക് ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് വിവിധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 393 ആശുപത്രികളിൽ ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു. ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന് 7.85 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതോടെ ആരോഗ്യമേഖലയെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഊർജിതമായി. ഇ-ഹെൽത്ത് സംവിധാനം ഓൺലൈൻ ഒപി ടിക്കറ്റിംഗും പേപ്പർ രഹിത ആശുപത്രി സേവനങ്ങളും സുഗമമാക്കി, കാര്യക്ഷമതയും പ്രവേശനക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് സൊല്യൂഷനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കുന്ന ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഷൈലി ആപ്പും മന്ത്രി ജോർജ്ജ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here