സ്ഫോടന വാർത്ത: 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, സർക്കാരിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം!!!

0
14
സ്ഫോടന വാർത്ത: 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, സർക്കാരിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം!!!
സ്ഫോടന വാർത്ത: 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, സർക്കാരിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം!!!

സ്ഫോടന വാർത്ത: 5 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, സർക്കാരിന്റെ വലിയ പ്രഖ്യാപനം!!!

ദാരുണമായ കളമശേരി സ്‌ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധനസഹായം ₹ 5 ലക്ഷം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ, ദുരന്തബാധിതരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ദുരിതബാധിതരായ കുടുംബങ്ങൾ നേരിടുന്ന അടിയന്തര സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ലഘൂകരിക്കാനാണ് ഈ ആംഗ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടാതെ, സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും ലഭിക്കും. നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തികവും ആരോഗ്യപരവുമായ പിന്തുണ നൽകാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയാണ് സർക്കാരിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണം അടിവരയിടുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here