ആശങ്കയില്ല ,ആശ്വാസം മാത്രം: സ്വർണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ഇടിവ് !!

0
18
ആശങ്കയില്ല ,ആശ്വാസം മാത്രം: സ്വർണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ഇടിവ് !!

ആശങ്കയില്ല ,ആശ്വാസം മാത്രം: സ്വർണവിലയിൽ മൂന്നാം ദിവസവും ഇടിവ് !!

തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും കേരളത്തിൽ സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് 22 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രാമിന് 5,625 രൂപയിലെത്തി, 24 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 45,000 രൂപയായി. സ്വർണ്ണ വിലയിലെ ഈ ഇടിവ് ആഗോള വിപണിയിലെ തുടർച്ചയായ ഇടിവിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, സ്പോട്ട് ഗോൾഡ് ഇന്ന് 1971 ഡോളറിലെത്തി, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലോസിംഗിൽ നിന്ന് 1978 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിന് പോലും വില കുറഞ്ഞു, ഗ്രാമിന് 4,665 രൂപയായി, 5 രൂപ കുറഞ്ഞു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here