ജൈവകൃഷിയും സ്മാർട്ടാകുന്നു : പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളം സർക്കാർ !!

0
17
ജൈവകൃഷിയും സ്മാർട്ടാകുന്നു : പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളം സർക്കാർ !!
ജൈവകൃഷിയും സ്മാർട്ടാകുന്നു : പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളം സർക്കാർ !!

ജൈവകൃഷിയും സ്മാർട്ടാകുന്നു : പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ച് കേരളം സർക്കാർ !!

സുസ്ഥിര കൃഷിയിലേക്കുള്ള ഒരു സുപ്രധാന നീക്കത്തിൽ, കേരള സർക്കാർ ഒരു ജൈവ കാർഷിക മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. ഈ ദൗത്യം സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കാലാവസ്ഥാ-സ്മാർട്ടും സുസ്ഥിരവുമായ ജൈവകൃഷി രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കേരളത്തിൽ 5,000 ഹെക്ടറിലേക്ക് ജൈവകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും, 1,000 ഹെക്ടർ വാർഷിക ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ സംരംഭം മേഖലയിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ കാർഷിക രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശാലമായ ശ്രമങ്ങളുമായി ഒത്തുചേരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here