വനിതകൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കി കേരള സർക്കാർ: 8 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ!!

0
19
വനിതകൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കി കേരള സർക്കാർ: 8 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ!!
വനിതകൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കി കേരള സർക്കാർ: 8 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ!!

വനിതകൾക്ക് ഉല്ലാസയാത്ര ഒരുക്കി കേരള സർക്കാർ: 8 ദിവസത്തെ യാത്രയിൽ പോകുന്നത് ഇവിടേക്കൊക്കെ!!

ബജറ്റ് ടൂറിസം സെല്ലിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാർച്ച് 8 മുതൽ 15 വരെ എട്ട് ദിവസത്തെ വിനോദയാത്രയോടെയാണ് കെഎസ്ആർടിസി അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വിവിധ യൂണിറ്റുകൾ വണ്ടർലയിലേക്ക് യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും.

കുടുംബശ്രീയും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും കൂട്ടായ്മയായി യാത്രയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നെല്ലിയാമ്പതി, ജാനകിക്കാട്, വയനാട്, മലമ്പുഴ, വണ്ടർല, ഗവി, സൈലൻ്റ് വാലി, വാഗമൺ എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ. റിസർവേഷനുകൾക്കും അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ബന്ധപ്പെടുക: 98461 00728, 95444 77954, 99617 61708.

OFFICIAL NOTIFICATION

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here