സർക്കാരിന്റെ വൻ പദ്ധതി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്‌ടോപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

0
59
സർക്കാരിന്റെ വൻ പദ്ധതി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്‌ടോപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!
സർക്കാരിന്റെ വൻ പദ്ധതി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്‌ടോപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

സർക്കാരിന്റെ വൻ പദ്ധതി: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്‌ടോപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

കേരള കള്ള് വ്യവസായ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി 5. ഫോൺ: 0471 2448451.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here