വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധിയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കേരള സർക്കാർ: എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയൂ!!

0
14
വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധിയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കേരള സർക്കാർ: എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയൂ!!
വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധിയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കേരള സർക്കാർ: എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയൂ!!

വാഹനങ്ങളുടെ കാലപരിധിയിലെ പുതിയ നിയമങ്ങളുമായി കേരള സർക്കാർ: എന്തൊക്കെയെന്ന് അറിയൂ!!

ഡീസൽ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ ഹരിത ഇന്ധനങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിപുലീകരണം 15 വർഷം പഴക്കമുള്ളതും തുടക്കത്തിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വിപുലീകരണങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തതുമായ ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് ബാധകമാണ്, അവർക്ക് ഏഴ് വർഷത്തെ അധിക സേവനം നൽകുന്നു. ഹരിത ഇന്ധന ഓപ്ഷനുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവമാണ് ഈ തീരുമാനം. ഏകദേശം 50,000 ഡീസൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് ഈ വിപുലീകരണത്തിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും, ഇത് തുടക്കത്തിൽ പൊതുഗതാഗതത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചിരുന്നു, സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവയെ ഒഴിവാക്കി. പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുമായി ഈ നീക്കം യോജിക്കുന്നു. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ മുൻ ശിപാർശകളിലും 15 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിരോധിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here