കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക – പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!

0
7
കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക - പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!
കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക - പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!

കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക – പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!! പോസ്റ്റൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സോർട്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ്, പോസ്റ്റ്മാൻ മെയിൽ ഗാർഡ്, മൾട്ടി ടാസ്‌കിംഗ് സ്റ്റാഫ് (എംടിഎസ്) തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മന്ത്രാലയം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കി. തസ്തികയിലേക്ക് ആകെ 94 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 09.12.2023 ആണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട തസ്തികകളെ ആശ്രയിച്ച് 18-27 വയസ്സാണ് തസ്തികയുടെ പ്രായപരിധി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 10, 12 ക്ലാസുകൾ പാസ്/അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള ബിരുദം/കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തസ്തികയ്ക്കുള്ള ശമ്പളം  കുറഞ്ഞത് 18,000 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 81,100 രൂപ വരെയാണ്. അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് 09.12.2023-നോ അതിനുമുമ്പോ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

Download Detailed Notification 

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here