തൊഴിൽ വാർത്തകൾ (Kerala Jobs) 2023

0
4516
തൊഴിൽ വാർത്തകൾ (Kerala Jobs) 2022

ഞങ്ങളിവിടെ തൊഴിലന്വേഷകർക് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ പേജ് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക് കേരള സർക്കാർ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ  സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും, പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗ സംബന്ധമായ എല്ലാ  പുതിയ വാർത്തകളും നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കും. എല്ലാ തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്കും എത്രയും വേഗം തൊഴിൽ ലഭിക്കട്ടെ എന്ന്  ആശംസിക്കുന്നു.

Kerala Government Jobs

Post NameLast Date
IIIT കോട്ടയം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 139600 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കൂ!30.03.2023
കേരള ഹൈ കോർട്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 60000 രൂപ ശമ്പളം! അപേക്ഷ ഫീസ് ഇല്ല!02/03/2023
കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 31,000 രൂപ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!10/03/2023
High Court of Kerala റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 90 ഒഴിവുകൾ! 21,850 രൂപ വരെ ശമ്പളം!06/03/2023
SCTIMST (Tvm) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 30300 രൂപ ശമ്പളം! 01/03/2023
High Court of Kerala റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 60,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! അപേക്ഷ ഫീസില്ല!02/03/2023
JNTBGRI Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!01/03/2023
IIM Kozhikode റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 26300 രൂപ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!01/03/2023
IIM Kozhikode നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 26700 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!01/03/2023
KSINC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 32560 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!01/03/2023
CMET റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 90,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ കേരളത്തിൽ ജോലി നേടാം!08/03/2023
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – പ്രതിമാസം 35000 രൂപ ശമ്പളം!06/03/2023
കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 70,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദം/ CA / എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!06/03/2023
CSIR-NIIST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 177500 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!!27/03/2023
Calicut University നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 35000 രൂപ ശമ്പളം! വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!02/03/2023
MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത ബിരുദം! ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!01/03/2023
NIT കാലിക്കറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! 50000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!!7/3/2023
സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 44,020 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ഒഴിവുകൾ!09/03/2023
കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!03/03/2023
Cochin Shipyard റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! 35,000 രൂപ ശമ്പളം!15/03/2023
സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ നിയമനം 2023 – 32,560 രൂപ ശമ്പളം!09/03/2023
IIT പാലക്കാട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം 31,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!03/03/2023
കേരള CMD റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 45,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യത ബിരുദം!05/03/2023
RGCB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ തൊഴിൽ നേടാം! യോഗ്യത മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!10/03/2023
SCTIMST പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – 30300 രൂപ ശമ്പളം! + 2, ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അവസരം!08/03/2023
NIT കാലിക്കറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 50000 രൂപ വരെ ശമ്പളം സ്വന്തമാക്കാം!07.03.2023
SCTIMST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 121800 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!03/03/2023
സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ ഒഴിവുകൾ 2023 – 60000 രൂപ ശമ്പളം!09.03.2023
KSCSTE-KFRI നിയമനം 2023 വിജ്ഞാപനം – ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!10/04/2023
സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 44020 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!!09/03/2023
CSIR-NIO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 25000 വരെ ശമ്പളം! കേരളത്തിൽ അവസരം!!5/03/2023
Cochin Shipyard റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഡിപ്ലോമക്കാർക്ക് അവസരം! 35000 വരെ ശമ്പളം!!15/03/2023
Kochi Water Metro റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളം!!08/3/2023
കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ ഇതാ അവസരം!06/03/2023
IIITM-K റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40000 രൂപ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ ചുവടെ!!6/03/2023

Central Government Jobs

Post NameLast Date
BSNL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – 100000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പ്രായം, യോഗ്യത, വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം!!03/03/2023
BCPL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 320000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദം മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം!10/03/2023
IIM Kozhikode നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 19000 രൂപ ശമ്പളം!30/02/2023
TCS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾ വിശദംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക!31/03/2023
CSB ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – CA യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം! ഓൺലൈൻ ആയി ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാം!24/04/2023
MEIT റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!09/03/2023
Chennai Metro Rail റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ സുവർണ്ണാവസരം!25/04/2023
Ministry of Rural Development റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത, ശമ്പളം വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!14/03/2023
Konkan Railway റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 935000 വരെ പ്രതിമാസം ശമ്പളം സ്വന്തമാക്കാം! അഭിമുഖം മാത്രം!03/03/2023
OIL India റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത, പ്രവർത്തി പരിചയം വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!1/03/2023
BARC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം തുടങ്ങി എല്ലാം പരിശോധിക്കാം!02/03/2023
UCIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം! 35,544 രൂപ ശമ്പളം!!04/03/2023
NBEMS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 100,000 രൂപ ശമ്പളം! ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!!06/03/2023
CIPET റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 40000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!09/03/2023
IRCTC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത, ശമ്പളം, അപേക്ഷ രീതി തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാം!09/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അവസരം! 220,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!!03/03/2023
DOT റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രായം,യോഗ്യത,ശമ്പളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾക്കായി ചുവടെ കാണാം!04/03/2023
KIOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 80000 രൂപ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാൻ അവസരം!02/03/2023
Prasar Bharati (Idukki) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്കും അവസരം!30/04/2023
FTII റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! 67000 രൂപ വരെ ശമ്പള൦!!27/03/2023
BSF റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 92300 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അവസരം!!01/03/2023
ട്രായ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- പ്രതിമാസം 112400 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി സ്വന്തമാക്കാം!10/03/2023
C-DAC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിവർഷം 4.6 ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം! അവശ്യ യോഗ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!!01/03/2023
Ministry of Home Affairs റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 34800 രൂപ വരെ ശമ്പളം!15/03/2023
SECL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – PESB വഴി ജോലി നേടാം! 290000 (IDA) രൂപ വരെ ശമ്പളം!25/04/2023
RITES നിയമനം 2023 – 1,40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!13/03/2023
SAIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!01/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം – പ്രതിമാസം 60000 രൂപ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! 07.03.2023
NIMHANS പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – പ്രതിമാസം 60000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!06/03/2023
DIC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഇന്റർവ്യൂ വഴി നിയമനം!03/03/2023
Bank of Baroda നിയമനം 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം! ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!07/03/2023
RITES റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ശമ്പളം,പ്രായ പരിധി, മറ്റ് അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചുവടെ!15/03/2023
NIMHANS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 75,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! കുറഞ്ഞ യോഗ്യത ബിരുദം!01/03/2023
ICMR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 32,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പ്ലസ് ടു, ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!01/03/2023
MHA റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!16/04/2023
NHAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം! 39100 രൂപ വരെ ശമ്പളം!31/03/2023
IRCTC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 180000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ!!17.03.2023
BECIL പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – കുറഞ്ഞ യോഗ്യത + 2! പ്രതിമാസം 20,384 രൂപ വരെ ശമ്പളം!03/03/2023
Nimhans റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35,000 രൂപ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാം!02/03/2023
FTII റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 67000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!27/03/2023
DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 60,000 രൂപ മുതൽ 1,80,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!09/03/2023
BECIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1,38,300 വരെ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം!!09/03/2023
TISS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 20000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!05/03/2023
ONGC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം – 42000 രൂപ ശമ്പളം! കുറഞ്ഞ യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്!01/03/2023
Coal India റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!03/03/2023
IRCTC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 240000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കൂ!!20/03/2023
SAIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1,60,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!!04/03/2023
CIPET റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദം/ എഞ്ചിനീയറിംഗ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!15/03/2023
ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിയമനം 2023 – എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!11/03/2023
CBIC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാം!17/03/2023
Oil India റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 19,500 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!04/03/2023
SAI നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 80250 രൂപ വരെ ശമ്പളം നേടാം!07/03/2023
BECIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 45,300 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ഒഴിവുകൾ!06/03/2023
IRCON INTERNATIONAL Ltd. നിയമനം 2023 -218200 രൂപ വരെ ശമ്പള സ്കെയിൽ ജോലി നേടാം!19/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – B.Com/ M.Com യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!02/03/2023
BEL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 30 ഒഴിവുകൾ! 40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!!08/03/2023
IOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 PESB പ്രഖ്യാപിച്ചു – 340000 (IDA) ശമ്പള സ്കെയിൽ ജോലി!02/05/2023
Nimhans റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 31,000 രൂപ ശമ്പളം! M.Sc. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!06/03/2023
DRDO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 60,000/- രൂപശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടൂ!07/03/2023
NII റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം – പ്രതിമാസം 31000 രൂപ ശമ്പളം!04/03/2023
ONGC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 70,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാം!09/03/2023
DRDO നിയമനം 2023 – പ്രതിമാസം 54000 രൂപ വരെ ഫെൽലോഷിപ്പ്! വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ!!05/04/2023
NIMHANS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 80000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! പത്താം ക്ലാസ്സ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കു അവസരം!!14/03/2023
TISS പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – പ്രതിമാസം 40000 രൂപ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ മുഖേന തിരഞ്ഞെടുപ്പ്!07/03/2023
SBI SCO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളം! വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാം!15/03/2023
Bank of Baroda റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 450+ ഒഴിവുകൾ! പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം വരെ ശമ്പളം!14/03/2023
RITES റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1,40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാം!!20/03/2023
Income Tax റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 142400 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!17/03/2023
Bank Of Baroda റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 45+ ഒഴിവുകൾ! ഡിപ്ലോമ/ ഡിഗ്രി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് സുവർണാവസരം!!14/3/2023
BMRC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം – 1,10,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!21/03/2023
UGC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 70000 രൂപ വരെ ശമ്പളം സ്വന്തമാക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!15/03/2023
Bank Of Baroda റിക്രൂട്ടിമെന്റ് 2023 – 22500 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദം/PG യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് അവസരം!12/03/2023
NMDC Ltd റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 PESB പുറത്തുവിട്ടു – 340000 രൂപ വരെ ശമ്പളം!16/03/2023
TISS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 35,000/- രൂപ ശമ്പളം! വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ!03/03/2023
RITES റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 2,40,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ഇന്റർവ്യൂ മാത്രം!17/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!02/03/2023
ICMR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 32,000 രൂപ ശമ്പളം! യോഗ്യത, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം തുടങ്ങിവ പരിശോധിക്കാം!05/03/2023
AIC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 60000 രൂപ ശമ്പളം!06/03/2023
ICMR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 51000 രൂപ വരെ ശമ്പളം സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം!15/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 35000 രൂപ ശമ്പളം! പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!22/03/2023
Ministry of Home Affairs റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 1,18,500 രൂപ വരെ ശമ്പളം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കാം!15/03/2023
Coffee Board റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 40000 രൂപ ശമ്പളം! ബിരുദം/ B.Tech/ BCA/ Bsc യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!04/03/2023
UPSC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 577 ഒഴിവുകൾ! യോഗ്യത, അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കാം!17/03/2023
SAIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – അഭിമുഖത്തിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിയമനം! വിശദ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!13/03/2023
HAL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിവർഷം 452400 രൂപ വരെ ശമ്പളം! വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ!17/03/2023
53,148 രൂപ മുതൽ തുടക്ക മാസ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാം!27-3-2023
DFCCIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം! വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ!13/03/2023
NLC India ഒഴിവുകൾ 2023 വിജ്ഞാപനം – എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!07/03/2023
SAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 20 + ഒഴിവുകൾ! 1,45,000 രൂപ വരെ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം!21/03/2023
NIMHANS പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – പ്രതിമാസം 1,05,000 രൂപ ശമ്പളം!17/03/2023
DRDO TBRL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 31000 രൂപ സ്റ്റൈപ്പന്റ്! വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ!25/04/2023
NLC ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം!9/3/2023
RVNL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – മികച്ച ജോലി നേടുവാൻ അവസരം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കുക!!28/03/2023
IOCL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 100 + ഒഴിവുകൾ! B.E/B.Tech ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!22/03/2023
Central Bank of India റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 20000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദം / ബിരുദാനന്തര ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!06/03/2023
ICSI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 180000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കൂ!!08/03/2023
ICMR NIMS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസം 57660 രൂപ ശമ്പളം! വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ!14/03/2023
ECHS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 150+ ഒഴിവുകൾ! 1,00,000 വരെ ശമ്പളം!!!26/03/2023

Private Jobs

EY കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദം യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!
TCS iBegin Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – B.Tech യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!
CSB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!
IndiGo റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈൻ ആയി ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാം!
Accenture നിയമനം 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം!
UST (Tvm) നിയമനം 2023 – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അറിയാം!
Air India Express റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾ മുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം!
EY കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത ബിരുദം! ഓൺലൈൻ ആയി ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാം!
Infosys (Tvm) പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – എഞ്ചിനീറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!
JIO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്ലസ് ടു/ ബിരുദം യോഗ്യത ഉള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൽ അവസരം!
TCS Ibegin കൊച്ചി നിയമനം 2023 – B.Tech ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!
UST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – കൊച്ചിയിൽ അവസരം! ഓൺലൈൻ ആയി ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം!
CSB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 -ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം! മികച്ച തൊഴിൽ സ്വന്തമാക്കാം!
EY തിരുവനന്തപുരം ഒഴിവുകൾ 2023 – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!
TCS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കൂ!!
RIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദം ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!
WIPRO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – മികച്ച ജോലി നേടുവാൻ കൊച്ചിയിൽ അവസരം!!
EY റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – കേരളത്തിൽ അവസരം! യോഗ്യതകൾ പരിശോധിക്കൂ!!
HDB Financial റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം!!
Infosys (Tvm) പുതിയ ഒഴിവ് 2023 – എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം!
ICICI ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈൻ ആയി ഇവിടെ അപേക്ഷിക്കാം!!
Tata Elxsi Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – എഞ്ചിനീയറിംഗ് / MBA യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അവസരം!
Accenture നിയമനം 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!
Wipro കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 പ്രഖ്യാപിച്ചു – ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം!
EY Trivandrum റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ലിങ്ക് ഇതാ!
HDB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത ബിരുദം! ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം!
EY കൊച്ചി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – യോഗ്യത ബിരുദം/ ഡിപ്ലോമ! ഓൺലൈൻ ആയി ഇവിടെ ആപേക്ഷിക്കാം!
Wipro റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – കൊച്ചിയിൽ അവസരം! ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കൂ!
CSB ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – തൃശൂരിൽ അവസരം! കുറഞ്ഞ യോഗ്യത B.Tech!
EY റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – കൊച്ചിയിൽ ജോലി നേടാം! വിശദാംശങ്ങൾ ഇതാ!
Wipro കൊച്ചി നിയമനം 2023 – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ചുവടെ!
EY റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – തിരുവനന്തപുരത്ത്‌ മികച്ച ജോലി സ്വന്തമാക്കാം! കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ!
HCL Tech റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം!
EY കൊച്ചി പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – ബിരുദം/ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം!
UST റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – മികച്ച ജോലി നേടാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവസരം!
CSB ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് അവസരം! ഓൺലൈൻ ആയി അപേക്ഷിക്കാം!!
TCS iBegin റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം! ഉടൻ അപേക്ഷിക്കൂ!!
Jio പാലക്കാട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!
IndiGo റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – പ്ലസ് ടു യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം! കൊച്ചിയിലും അവസരം!
ICICI ബാങ്ക് ഒഴിവുകൾ 2023 – വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ പങ്കെടുക്കാം!
J & K Bank റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – 50,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം! ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!
IndiGo പുതിയ ഒഴിവുകൾ 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് സുവർണ്ണാവസരം!
BOBCAPS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്കു സുവർണാവസരം!!
TCS Ibegin റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം!
Accenture റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബിരുദധാരികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം!
HDFC ബാങ്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023 – ബാങ്ക് ജോലി നേടാൻ അവസരം! വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക!!
ചേരാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ Youtube ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Telegram ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Facebook പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Instagram പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here