കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.11.2023 പുറത്ത് || ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

0
15
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.11.2023 പുറത്ത് || ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.11.2023 പുറത്ത് || ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.11.2023 പുറത്ത് || ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ…

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം 08.11.2023 പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിജയികളെ ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ. ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് അടുത്തുള്ള ലോട്ടറി സ്റ്റാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയവർ, ലോട്ടറി ഫലം ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ. കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വിജയികൾക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപ ആണ്. കേരള ലോട്ടറികൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 2:55 മുതൽ തത്സമയം ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 ഫലങ്ങളുടെ പിഡിഎഫ് 4:30 ക്കു ശേഷം അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും. 08.11.2023-ലെ തത്സമയ കേരള ലോട്ടറി ഫലം താഴെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

തത്സമയം കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം – ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഫ്എഫ്-72 വിജയികളുടെ പട്ടിക:

1st Prize-Rs.1,00,00,000/- [1 Crore]

FT 302095 (KOTTAYAM)

Agent Name: ANANTHA KRISHNAN G

Agency No: K 7593

Consolation Prize – ₹8,000/-

FN 302095  FO 302095 FP 302095  FR 302095 FS 302095  FU 302095 FV 302095  FW 302095 FX 302095  FY 302095  FZ 302095

2nd Prize –Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)

FW 151385 (PATHANAMTHITTA)

Agent Name: ASLAM BYJU

Agency No: H 3887

3rd Prize Rs.5,000/-   

0122  0199  0557  0850  0972  2300  2591  2597  3020  3734  4120  4305  4452  4719  4823  6365  7376  7580  7710  8056  8060  8238  8344

4th Prize Rs.2,000/-  

0304  2515  2859  4961  5583  5978  7577  7699  7985  8931  9026  9474

5th Prize – Rs.1,000/-

0150  0527  2466  2850  3126  3609  3663  3849  4372  4683  5095  5236  5243  5541  6278  6450  6806  6825  7001  7109  7641  7936  8099  9696

6th Prize – Rs.500/-  

0044  0065  0114  0353  0419  0563  0648  0847  0960  1114  1223  1551  1588  1647  2048  2057  2120  2221  2288  2462  2473  2539  2594  2723  2863  2885  2899  3017  3152  3192  3286  3321  3384  3495  3615  3832  3971  4077  4138  4283  4313  4403  4609  4725  4887  4962  5220  5253  5645  5832  5990  6005  6031  6087  6111  6200  6207  6260  6327  6459  6476  6489  6577  6677  6817  6930  7068  7084  7151  7228  7367  7378  7447  7837  7992  8084  8088  8091  8097  8334  8354  8357  8361  8461  8578  8605  8612  8748  8816  8843  8873  8967  9346  9822  9870  9922

7th Prize – Rs.100/-

0040  0075  0165  0181  0377  0402  0452  0568  0623  0775  0836  0851  0906  1018  1088  1107  1139  1229  1400  1596  1815  1915  2029  2128  2266  2290  2317  2340  2444  2458  2543  2605  2629  2707  2740  2805  2816  2856  2869  2871  3081  3098  3131  3191  3293  3402  3569  3585  3590  3841  3892  3894  3908  3954  4166  4352  4410  4634  4689  4718  4724  4838  4947  5114  5139  5169  5172  5320  5543  5636  5690  5776  5816  5876  5914  5968  6024  6226  6241  6317  6381  6546  6762  6808  6928  6966  7003  7343  7506  7578  7609  7660  7691  7806  7821  8007  8068  8198  8211  8236  8288  8313  8314  8347  8405  8665  8710  8746  8823  8844  8870  8902  9137  9318  9364  9378  9411  9419  9524  9604  9652  9660  9683  9688  9712  9879

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here