പ്രധാന അറിയിപ്പ്: കേരള NMMS 2023 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയൂ!!

0
14
പ്രധാന അറിയിപ്പ്: കേരള NMMS 2023 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയൂ!!
പ്രധാന അറിയിപ്പ്: കേരള NMMS 2023 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയൂ!!

പ്രധാന അറിയിപ്പ്: കേരള NMMS 2023 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്ന് അവസാനിക്കും, യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയൂ!!

പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് കേരള നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് സ്കീം 2023-ന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വിൻഡോ ഇന്ന് നവംബർ 8, 2023 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് അവസാനിക്കും. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കേരള എൻഎംഎംഎസ് സ്കീമിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷനും അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കാൻ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കേരള എൻഎംഎംഎസ് പരീക്ഷ 2023 ഡിസംബർ 7-ന് നടക്കും, അപേക്ഷകർ അപേക്ഷാ സമയപരിധി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. കേരള എൻഎംഎംഎസ് സ്‌കോളർഷിപ്പിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷനും അപേക്ഷാ ലിങ്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ – nmmse.kerala.gov.in-ലോ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്
കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

കേരള NMMS പരീക്ഷ 2023 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം:

കേരള എൻഎംഎംഎസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനിപ്പറയുന്ന യോഗ്യതാ

മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം:

  • അപേക്ഷകരുടെ രക്ഷാകർതൃ വാർഷിക വരുമാനം രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നും 3,50,000.
  • അപേക്ഷകർ കേരള സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ റഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികളായി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. റസിഡൻഷ്യൽ സ്‌കൂളുകളിലോ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള മറ്റ് ദത്തെടുത്ത സ്‌കൂളുകളിലോ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയില്ല.
  • യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, വിദ്യാർത്ഥികൾ 2022-23 അധ്യയന വർഷത്തിൽ 7-ാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, കുറഞ്ഞത് 5% മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം, SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 50% വരെ ഇളവുണ്ട്.
  • കേരള എൻഎംഎംഎസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2023-നായി രജിസ്റ്റർ

ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ:

  • കേരള എൻഎംഎംഎസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  • ൽകിയിരിക്കുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.
  • NMMS അപേക്ഷാ ഫോം പൂർത്തിയാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് സമർപ്പിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ അന്തിമ സമർപ്പണ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here