കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കം: 'ഇന്ത്യ'എന്നതിനു പകരം'ഭാരത്' എന്നാക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുമായി കേരളം!!!

0
16
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കം: 'ഇന്ത്യ'എന്നതിനു പകരം'ഭാരത്' എന്നാക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുമായി കേരളം!!!
കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കം: 'ഇന്ത്യ'എന്നതിനു പകരം'ഭാരത്' എന്നാക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുമായി കേരളം!!!

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നീക്കം: 'ഇന്ത്യ'എന്നതിനു പകരം'ഭാരത്' എന്നാക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുമായി കേരളം!!!

പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ‘ഇന്ത്യ’ എന്നതിനു പകരം ‘ഭാരത്’ എന്നാക്കണമെന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന കൗൺസിലിന്റെ (എൻസിഇആർടി) ശിപാർശക്കെതിരെ കേരളം ശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. 'ഇന്ത്യ' എന്ന പേര് നിലനിറുത്തുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (എസ്‌സിഇആർടി) വഴി സ്വന്തം പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത സംസ്ഥാനം പരിഗണിക്കുന്നു. 'ഇന്ത്യ'യെ ഒഴിവാക്കിയത് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിത നീക്കമാണെന്ന ആശങ്കകൾക്കുള്ള മറുപടിയായാണ് ഈ തീരുമാനം. എൻ‌സി‌ഇ‌ആർ‌ടി ഒഴിവാക്കിയ വിഭാഗങ്ങൾ എസ്‌സി‌ഇ‌ആർ‌ടി ഇതിനകം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, വിശദമായ കൂടിയാലോചനകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗതി നിർണ്ണയിക്കും. NCERT സോഷ്യൽ സയൻസ് പാനൽ അതിന്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ 'ഇന്ത്യ' എന്ന പേര് 'ഭാരത്' എന്നാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചു, ചരിത്രകാരൻ സിഐ ഐസക്ക് അധ്യക്ഷനായ സമിതി ഈ മാറ്റം എല്ലാ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രസർക്കാർ, ആശങ്ക ഉന്നയിക്കുന്നവരോട് സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാടിനായി കാത്തിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here