കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് 2023 – പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
172
കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് 2023 – പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് 2023 – പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിശദമായ സിലബസ് പിഡിഎഫ് : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റിൽ ഒരു ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നു. പരീക്ഷയ്ക്ക് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക്, പരീക്ഷാ സിലബസിന് കീഴിലുള്ള പഠനത്തിന്റെ സമർത്ഥമായ രീതി മനസ്സിലാക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിയും.

ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കേരള പിഎസ്സി സിലബസ് 2023

ബോർഡിന്റെ പേര് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
പരീക്ഷയുടെ പേര് കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷ
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ
ഒഴിവ് വിവിധ
പരീക്ഷാ തീയതി 2023 സെപ്തംബർ മുതൽ 2023 നവംബർ വരെ
പരീക്ഷാ മോഡ് OMR/ഓൺലൈൻ (ഒബ്ജക്റ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ്)

 

കേരള PSC ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2023

Subject Questions(100) Marks(100)
Physics 20 20
Chemistry 15 15
Biology 15 15
Mathematics 10 10
English 20 20
Diary Science 10 10
IT & Cyber Law 10 10

 

Dairy Farm Instructor Detailed Syllabus 2023

Unit 1- Physics

Introduction Of Measurement

Description Of Motion In One Dimension

Description Of Motion In 2 To 3 Dimensions

Laws Of Motion

Principles Of Communication

Solids And Semiconductor Devices

Atomic Nucleus

Dual Nature Of Matter And Radiation

Optics

Electromagnetic Waves

Electromagnetic Induction And Magnetic Current

Magnetic Effect Of Current Magnetism

Current Electricity

Electrostatic

Waves

Oscillations

Heat And Thermodynamics

Mechanics Of Solids And Fluids

Gravitation

The Motion Of A System Of Particles And Rigid Body Rotation

Work, Energy, And Power

Unit  2:- Chemistry

Basic Concepts And Automatic Structure

Bonding And Molecular Structure

Solutions

Redox Reactions And Electrochemistry

Coordination Compounds And Organometallics

Basic Principles Of Purification And Characterization Of Organic Compounds

Stereochemistry

Organic Compounds With Functional Groups Containing Halogens

Polymers And Biomolecules

Environmental Chemistry And Chemistry In Everyday Life

Organic Compounds With Functional Groups Containing Nitrogen

Organic Compounds With Functional Groups Containing Oxygen

Hydrocarbons

Organic Reaction Mechanism

Surface Chemistry

Chemical Kinetics

Chemical Equilibrium

Periodic Properties Of Elements And Hydrogen

States Of Matter

Unit  3:- Biology

Biodiversity And Conservation

Structural Organization Of The Body

Ecology And Environment

Plant Kingdom

Reproduction And Development In Animals

Animal Kingdom

Reproduction, Growth, Development

Diversity In The Living World

Physiology Of Animals

Origin And Evolution Of Life

Physiology Of Plants

Biology In Human Welfare

Genetics

Biotechnology

Cell And Cell Division

Unit 4:- Mathematics

Sets, Relations And Functions, Complex Numbers, Quadratic Equations, Sequence And Series, Permutations, Combinations, Binomial Theorem And Mathematical Induction, Matrices And Determinants, Linear Inequations, Mathematical Logic, And Boolean Algebra.

Trigonometry Functions And Inverse Trigonometry Functions

Cartesian System Of Rectangular Co-Ordinates, Lines And Family Of Lines, Circles And Family Of Circles, Conic Sections, Vector, Three-Dimensional Geometry

Statistics And Probability

Functions, limit and continuity, differentiation, application of derivatives, indefinite integrals, definite integrals differential equations

Unit 5:- English

i ) Grammer

Types of sentences and interchange of sentences

Different parts of speech

Agreement of Subject and Verb

Articles- Definite and Indefinite Articles

Uses of Primary and Model Auxiliary Verbs

Question Tags

Infinitive and Gerunds

Tenses

Tenses in conditional sentences

Prepositions

The use of Correlatives

Direct and indirect speech

Active and passive voice

Correction of sentences

Degrees of Comparison

ii ) Vocabulary

Singular and Plural, Change of Gender, Collective Nouns

Word formation from other words and the use of prefixes or suffix

Compound words

Synonyms

Antonyms

Phrasal verbs

Foreign words and phrases

One word substitutes

Words often confused

Spelling test

Idioms and their meanings

Expansion and the meaning of common abbreviations

Unit 6:- Diary Science

Introduction Of Dairying

Design And Construction Of Cattle Shed A Selection Of A Site For A Dairy Form

Dairy Cattle Physiology Digestive System

Dairy Cattle Management Handling Of Animals

Feeds And Feedings

Milk production processing and quality control

Lactation

Milk

Fluid milk processing standards

Milk products and quality assurance

Dairy business management and Entrepreneurship

Introduction to dairy extension

Dairy Cooperative Management

Packaging of milk and Milk products

Marketing of milk and Milk products

Dairy Economics

Unit 7 :- IT & Cyber Law

Hardware

Input devices (names and uses)

Output devices (names and uses/features)

Memory devices – Primary and Secondary (examples, features)

Software

Classification – System software and application software

Operating system – functions and examples

Popular application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentations, Image editors (uses, features and fundamental concepts of each)

Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer)

Computer Networks

Types of networks – LAN, WAN, MAN (features and application area)

Network Devices – Media, switch, hub, router, Bridge, gateway (uses of each)

Internet

Services – WWW, E-mail, Search Engines (examples and purposes)

Social Media (examples and features)

Web Designing – Browser HTML (basics only)

Cyber Crime and Cyber Laws

Types of crimes (awareness level)

IT Act and other laws (awareness level

Download Dairy Farm Instructor Syllabus 2023

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here