കേരള PSC ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ്, മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു!

0
148
കേരള PSC ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ്, മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു!
കേരള PSC ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ്, മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു!

കേരള PSC ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ്, മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു:കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കേരള ജനറൽ സർവീസ്  എന്നീ വകുപ്പുകളിലേക്കുള്ള  ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ  ( കാറ്റഗറി നമ്പർ:  360/2019, 361/2019, 362/2019, 363/2019, 364/2019, 487/2020), ( 391/2021, 392/2021, 393/2021 ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള വിശദമായ സിലബസ് , മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു. പ്രസ്തുത തസ്തികയിലേക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

കേരള PSC ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ്

ബോർഡിൻറെ പേര്

കേരള PSC
തസ്തികയുടെ പേര്

ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ

പരീക്ഷ തീയതി

03.06.2023
മോഡ് ഓഫ് എക്സസാമിനേഷൻ

ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷ

സാറ്റസ്

UPCOMING

Descriptive Examination (Question Cum Answer Booklet Model)

Distribution of Marks and Detailed Syllabus

Sl.No Paper Subject Maximum Marks Duration
1 Paper I GeneralKnowledge, Precis and General English 150 3 Hours
2 Paper II Elementary Book Keeping 150 3 Hours
3 Paper III Arithmetic and Mensuration

(Elementary but Practical)

200 3 Hours

Detailed Syllabus

Paper I

General Knowledge, Precis and General English

Part I: General Knowledge (Subject distribution (60 Marks) (60 minutes))

Facts History Society andArts Politics Science andTechnology Latest
WorldCapitals(2) AncientIndianFigures (2) BooksAuthors (2) InternationalBodies (2) Inventors (2) Budget (2)
WorldLanguages(2) Medieval Indian Figures (2) Fictional

Characters(2)

Constitution of India (2) IT (2) National andInternational Agreements

(2)

World Currency (2) Modern Indian Events (2) Awards and Honors (2) Parliament of India (2) Medicine (2) Awards (2)
World Leaders (2) IndependenceMovement (2) Sports (2) Assembly ofKerala (2) Space (2) State, National and International Appointments(2)
Rivers and Mountains(2) Post-1956 Kerala (2) Festivals (2) Important Laws(2) Social Media(2) Public Health(2)
10 10 10 10 10 10

Part II: English Language (Subject distribution) (60 Marks) (60 minutes)

  Subdivisions
Noun Singular /pluralNouns (4) Count/Uncount Nouns (2) AbstractNouns (2) Possessive Pronouns (2) Spelling (5)
Tense PresentSimple(2) Present Perfect (2) Simple Past(2) Past Perfect (4) Irregular Verbs(4)
Verb Phrasal Verbs(2) Auxiliary /Modals (4) Adverbs (2) Active / Passive(5) ReportedSpeech (5)
Other Pronouns (2) Adjectives (2) P Prepositions(2) IdiomsandPhrases(2) JumbledSentence(5)
  10 10 8 13 19

 Part III: Precis Writing (30 marks), (60 Minutes)

Section A: Give a Communicative summary of the report given in 100 words  (40 minutes) (20 Marks)

One page (300 words) of a Company Annual Report that contains facts and figuresthat can be presented as a table.

Section B: Say whether the following statements are True or False. (5 questions) (20 Minutes) (10 Marks)

Analytical ‘Correct/Incorrect’ questions based on the given passage.

Paper II

Elementary Book Keeping

  Topic Divisionof Marks NumberofQuestions
Chapter I Book Keeping up to Trial Balance: Introduction to Accounting –Meaning and Definition –Need Importance-Advantage -Book-keeping and Accountancy- Limitations of Accounting –Systems of Accounting –BasicTerms of Accounting – Journal and Subsidiary books – Posting in Ledger –Balancing of Accounts -Preparation of Trial Balance RectificationofErrors. 21 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions 8 Marks –1Question
Chapter II

 

Trading and Profit & Loss Accountsand Balance sheet: Trading Account – Meaning and Definition – Purpose- Profit and Loss Account – Meaning and Definition – Purpose – Difference between Trading Account and Profit and Loss Account – Balance sheet – Adjusting Entries – Opening Entries – Closing Entries.

 

21 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions 8 Marks –1Question

 

 

 

Chapter V Depreciation, Sinking Fund, Reserves, Reserve Funds, Secret Reserve: Depreciation – Meaning and Definition – Causes – Methods of Depreciation – Reserves – Meaning- General Reserve and Specific Reserve- Reserve Fund – Reserve Fund Vs Sinking Fund- Secret Reserve – Advantage – Disadvantages. 13 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions
Chapter VI Bill of Exchange, Promissory Notes, Cheques: Meaning – Definition – Kinds of Bill – Parties to a Bill – Maturity of Bill – Times of Acceptance – Negotiation of Bill – Endorsement – Kinds of Endorsement – Dishonour of Bill – Noting – Promissory Note – Meaning – Definition – Parties – Cheque – Meaning and Definition – Parties  Kindsof Cheque – Crossing of Cheque – Types of Crossing 16 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions 8 Marks –1Question
Chapter VII Portions relating to Voyage Account: Voyage Account – Important Terms – Freight – Primage –Passage Money – Address Commission – Port Charges – Bunker Cost – Stevedoring Charges –Voyage in Progress (IncompleteVoyage) 13 Mark 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions
Chapter IX Self-Balancing Ledgers: Meaning and Definition –Objects of Self-Balancing Ledgers – Working of the System – Control Accounts. 5 Marks 5 Marks – 1 Question
Chapter X Capital and Revenue, Revenue Account, Receipts and Payments Accounts, Income and Expenditure Account: Capital Receipt – Revenue Receipt– Capital expenditure – Revenue expenditure – Deferred Revenue expenditure – Receipt and Payment Account – Income and Expenditure Account – Differentiate between Income and Expenditure Account and Receipt and Payment Account. 16 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions 8 Marks –1Question
Chapter XVI Manufacturing and Working Accounts and Cost Book Mining Company: Manufacturing Account – Meaning and Definition – Prime Cost – Cost of Production – Working Accounts – Meaning – Preparation – Cost Book Mining Company – ItsPreparation. 13 Marks 3 Marks –1Question 5 Marks 2Questions
Chapter XVII Cost Accounts: Classes of Cost Accounts – Objects of Cost Accounts – Labour in Costing System – Methods of Payment of Wages – Materials in Costing System – Overhead – Allocation,Apportionment and Re-apportionment of Overhead– Reconciliation with Final Accounts – Job Costing– Process Costing – Batch Costing – Contract Costing. 16 Marks 3 Marks – 1Question

5 Marks – 1Question

8 Marks – 1Question

Chapter XIII Double Account System: Double Account System– Meaning and Definition – Features of Double Account System – Difference between Single Account System and Double Account System – Final Accounts of Double Account System – Clear Profit – Reasonable Return – Disposal of Surplus – Advantages and Disadvantages of Double AccountSystem. 16 Marks 3 Marks – 1Question

5 Marks – 1Question

8 Marks – 1Question

Total 150

Paper III Arithmetic and Mensuration

Module 1: Number system: Factors and multiples, cyclicity, divisibility, remainders, prime and composite numbers. Real Numbers- rational numbers, irrationality and decimal representations, Division algorithm, Fundamental theorem of arithmetic

Module 2: Polynomials: Degree, Classification, Remainder theorem, Factor theorem, division algorithm for polynomials, zeros and coefficients of polynomial

Module 3: Quadratic Equations: Roots, Methods for finding roots (Factorization, completing squares, quadratic formula), Nature of roots, relation between roots an coefficients

Module 4: System of linear equations in two variables: Methods (Graphical, substitution,elimination, cross multiplication), conditions for solvability

Module 5: Squares and square roots, Cubes and cube roots: Methods for finding square roots and cube roots

Module 6: Arithmetic Progression: Basic concepts, General term, sum of arithmetic progression

Module 7: Profit, Loss and discount: Problems related to profit, loss and discount

Module 8: Ratios and Proportions: Problems related to ratios and proportion

Module 9: Percentage: Important concepts, successive changes in percentage

Module 10: Simple and Compound Interest: Problems related to simple and compound interest

Module 11: Statistics: Definitions, Frequency distribution, cumulative frequency distribution, graphical representation (bar graph, histogram, and frequency polygon),arithmetic mean

Module 12: Mathematics in Commerce: Shares, Trading in shares, dividends, debentures, banking, accounts-saving, current, recurring, fixed, sales tax, and value added tax

Module 13: Circles: Secant and tangent, area of segment, angles in alternate segments, cyclic quadrilaterals, area of sector, applications of area related to circle, circumference

Module 14: Triangles and Quadrilateral: Types of triangles and quadrilateral midpoint theorem, area, perimeter, Pythagoras theorem, angles

Module 15: Solids: Surface area and volume of solids

Module 16: Similar and Congruence triangles: Problems related to similarity andcongruence

Module 17: Trigonometry: Angle of elevation and depression, Problems on height and distance, Trigonometric ratios, Trigonometric identities

Module 18: Coordinate Geometry: Distance between two points, internal and external division, centroid, in-center, straight lines- various forms

Module 19: Time, Speed, Distance and Work: Problems related to time speed distance andwork.

Module 20: Sets: Description of sets, Types of sets, Venn diagram, operation on set

Module wise Mark and Question Distribution

Module 1: 3 marks question-01 ,5 marks questions-02

Module 2: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 3: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 4: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 5: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 6: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 7: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 8: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 9: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 10: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 11: 3 marks question-01,5 marks question-02

Module 12: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 13: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 14: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 15: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 16: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 17: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 18: 3 marks question-01,5 marks question-01

Module 19: 3 marks question-01,5 marks questions-02

Module 20: 3 marks question-01,5 marks question-01

Total 3 Marks Question- 20

Total 5 Marks Question- 28

മുകളിൽ വിവരിച്ച വിഷയങ്ങൾ കൂടാതെ, തസ്തികയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യപേപ്പറിൽ വന്നേക്കാം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. മുകളിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല.

DETAILED SYLLABUS AND MARK DISTRIBUTION

Kerala Jobs (തൊഴിൽ വാർത്തകൾ) 2023

ചേരാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ Youtube ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Telegram ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Facebook പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Instagram പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here