കേരള PSC ക്ലർക്ക്റി ക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – നിരവധി ഒഴിവുകൾ|| നേരിട്ടുള്ള നിയമനം!!!

0
78
കേരള PSC ക്ലർക്ക്റി ക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - നിരവധി ഒഴിവുകൾ|| നേരിട്ടുള്ള നിയമനം!!!
കേരള PSC ക്ലർക്ക്റി ക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - നിരവധി ഒഴിവുകൾ|| നേരിട്ടുള്ള നിയമനം!!!

കേരള PSC ക്ലർക്ക്റി ക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – നിരവധി ഒഴിവുകൾ|| നേരിട്ടുള്ള നിയമനം!!! കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ക്ലാർക്ക് (വിമുക്തഭടന്മാർ മാത്രം) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവർ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പള പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 29-11-2023 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം.

പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ക്ലാർക്ക് (വിമുക്തഭടന്മാർ മാത്രം)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ക്ലാർക്ക് (വിമുക്തഭടന്മാർ മാത്രം): 47

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 18-36 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. 02.01.1987 നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

അപേക്ഷകൻ എസ്. എസ്. എല്‍. സി.യോ തത്തുലെയമായ മറ്റേതെങ്കിലും പരീക്ഷയോ വിജയിച്ചിരിക്കണം.

ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 26500-60700/- വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി ആവിശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച്.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രേങിസ്ട്രറേൻ വഴിയേ അപേക്ഷിക്കാവൂ.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 29-11-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here