കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!

0
9
കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!
കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023- ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!!

കേരള PSC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – ഉയർന്ന ശമ്പളം|| വിശദംശങ്ങൾ നേടൂ!!! കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II (ഹോമിയോ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവർ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പള പാക്കേജുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 20-12-2023 ആണ്. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉടൻ അപേക്ഷിക്കാം.

  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II (ഹോമിയോ)
  • ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: ഫാർമസിസ്റ്റ് Gr-II (ഹോമിയോ): 2
പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകരുടെ പ്രായം 18-39 നും ഇടയിലായിരിക്കണം. 02.01.1982നും 01.01.2005 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:
  • S.S.L.C അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യ യോഗ്യത.
  • നഴ്‌സ് കം-ഫാർമസിസ്റ്റ് ട്രെയിനിംഗ് കോഴ്‌സ് (ഹോമിയോപ്പതി) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ലഭിച്ച പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
ഈ തസ്തികയുടെ ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 27,900 – 63,700/- വരെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

എഴുത്തുപരീക്ഷ/ഒഎംആർ/ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ.

ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:
  • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in-ൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
  • ഒരു പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ അതത് തസ്തികകളുടെ 'അപ്ലൈ നൗ' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.
  • ഭാവി റഫറൻസിനായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടോ സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയോ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി: 20-12-2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here