കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ || നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്!!!

0
12
കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ || നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്!!!
കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 - പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ || നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്!!!

കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 – പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ || നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ്!!! കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ 01 ഒഴിവുകളിലേക്ക് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. കേരള സർക്കാർ ജോലികളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 20.12.2023 വരെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

  • പോസ്റ്റിന്റെ പേര്: സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് (എസ്‌സി/എസ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്‌പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്)
  • ഒഴിവുകൾ: 01
കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 ജോലി യോഗ്യത:-
പ്രായപരിധി:

തസ്തികയുടെ പ്രായപരിധി 20-41 വയസ്. 02.01.1982 നും 01.01.2003 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.

യോഗ്യത:

അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 51400 രൂപ മുതൽ 110300 രൂപ വരെ നൽകും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് (പട്ടികജാതി/വർഗക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്) വഴി അപേക്ഷകരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 20.12.2023

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്ക്:

Notification Link

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here