കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അക്കാദമിക മികവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ പരിപാടി!!!

0
12
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അക്കാദമിക മികവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ പരിപാടി!!!
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അക്കാദമിക മികവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ പരിപാടി!!!
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം: പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ അക്കാദമിക മികവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ പരിപാടി!!!

കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ അക്കാദമിക് നിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നതിനും തിരുത്തൽ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫീൽഡ് വിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന ബാഹ്യ സമിതികൾ അധിക മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭത്തിൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ, അധ്യാപകർ, സ്കൂൾ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പുകൾ (എസ്ആർജി), പ്രിൻസിപ്പൽമാർ എന്നിവർക്കുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ റൗണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്നു, തുടർന്ന് എസ്ആർജിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട പരിഹാരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ചില അധ്യാപകർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാർ മുതൽ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാർ വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഹയർസെക്കൻഡറി, വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ പരിപാടിക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ഉപജില്ലാ തലത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എജ്യുക്കേഷൻ ഓഫീസർമാരും ഡയറ്റ് ഫാക്കൽറ്റികളും മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here