നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ICICI ബാങ്കിലാണോ? പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയൂ!!!

0
23
നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ICICI ബാങ്കിലാണോ? പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയൂ!!!
നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ICICI ബാങ്കിലാണോ? പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയൂ!!!

നിങ്ങളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ ICICI ബാങ്കിലാണോ? പലിശ നിരക്കുകൾ അറിയൂ!!!

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്,അവരുടെ സമ്പാദ്യത്തിന് ആദായം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ്സ്കീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കളെ ശാക്തീകരിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്കീമുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, iMobile, ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ചാനലുകൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമർപ്പിത റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരെ സമീപിച്ചോ സൗകര്യപ്രദമായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധേയമായി, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് നിലവിൽ 60 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് പ്രതിവർഷം 7.65 ശതമാനം വരെയും 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രതിവർഷം 7.1 ശതമാനം വരെയും മത്സര പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സേവർമാർക്ക് ആകർഷകമായ ഓപ്ഷനായി മാറുന്നു. 2023 ഒക്‌ടോബർ 16 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ആഭ്യന്തര, എൻആർഒ, എൻആർഇ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (5 കോടി രൂപയിൽ താഴെ) ഐസിഐസിഐ ബാങ്കിന്റെ ഫിക്‌സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റുകളുടെ (എഫ്‌ഡി) പലിശ നിരക്ക് മാറ്റങ്ങളും 2023 ഒക്ടോബർ 27 മുതൽ

പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതുക്കിയ നിരക്കുകളും: 2 കോടിയിൽ താഴെയുള്ള ഒറ്റ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്:

 • 7 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 3.00% ൽ നിന്ന് 4.75% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 15 ദിവസം മുതൽ 29 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 3.00% ൽ നിന്ന് 4.75% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 30 ദിവസം മുതൽ 45 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 3.50% ൽ നിന്ന് 5.50% ആയി ഉയർന്നു.
 • 46 ദിവസം മുതൽ 60 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 4.25% ൽ നിന്ന് 5.75% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 61 ദിവസം മുതൽ 90 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 4.50% ൽ നിന്ന് 6.00% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 91 ദിവസം മുതൽ 120 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 4.75% ൽ നിന്ന് 6.50% ആയി ഉയർന്നു.
 • 121 ദിവസം മുതൽ 150 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 4.75% ൽ നിന്ന് 6.50% ആയി ഉയർന്നു.
 • 151 ദിവസം മുതൽ 184 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 4.75% ൽ നിന്ന് 6.50% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 185 ദിവസം മുതൽ 210 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 5.75% ൽ നിന്ന് 6.65% ആയി ഉയർന്നു.
 • 211 ദിവസം മുതൽ 270 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 5.75% ൽ നിന്ന് 6.65% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 271 ദിവസം മുതൽ 289 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 6.00% ൽ നിന്ന് 6.75% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 290 ദിവസം മുതൽ 1 വർഷത്തിൽ താഴെ വരെ: പലിശ നിരക്ക് 6.00% ൽ നിന്ന് 6.75% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 1 വർഷം മുതൽ 389 ദിവസം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 6.70% ൽ നിന്ന് 7.25% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 390 ദിവസം മുതൽ 15 മാസത്തിൽ താഴെ: പലിശ നിരക്ക് 6.70% ൽ നിന്ന് 7.25% ആയി വർദ്ധിച്ചു.
 • 15 മാസം മുതൽ 18 മാസത്തിൽ താഴെ: പലിശ നിരക്ക് 7.10% ൽ നിന്ന് 7.05% ആയി കുറഞ്ഞു.
 • 18 മാസം മുതൽ 2 വർഷം വരെ: പലിശ നിരക്ക് 7.10% ൽ നിന്ന് 7.05% ആയി കുറഞ്ഞു.
 • 2 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 3 വർഷം വരെ: പലിശ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 7.00% ആയി തുടരും.
 • 3 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ: പലിശ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 7.00% ആയി തുടരും.
 • 5 വർഷം 1 ദിവസം മുതൽ 10 വർഷം വരെ: പലിശ നിരക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ 6.90% ആയി തുടരും.

2 കോടിയും അതിന് മുകളിലുള്ളതും എന്നാൽ ₹5 കോടിയിൽ താഴെയുള്ളതുമായ ഒറ്റ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക്:

 • മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പലിശ നിരക്കുകൾ അതാത് സമയ കാലയളവിലേക്ക് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
 • കൂടാതെ, പരമാവധി ₹1.50 ലക്ഷം നിക്ഷേപമുള്ള 5 വർഷത്തേക്ക് (80C FD), ജനറൽ, സീനിയർ സിറ്റിസൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക് 7.00% ആയി മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here