ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം – സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം !!

0
61
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം - സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം !!
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം - സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം !!

ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം – സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വൻ പ്രഖ്യാപനം !!

സംസ്ഥാന സർവ്വകലാശാലകളിലും അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകളിലും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന സംരംഭം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടീൽ, സംസ്ഥാന സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുഴുവൻ ഫീസും സർവകലാശാലകൾ വഹിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പുറമേ, ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകും. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളിൽ തുല്യമായ പ്രവേശനം നേടാനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നീക്കം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here