ഈ ദിവസം സ്കൂളുകളും  സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും: പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച്  സർക്കാർ !!

0
22
ഈ ദിവസം സ്കൂളുകളും  സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും: പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച്  സർക്കാർ !!
ഈ ദിവസം സ്കൂളുകളും  സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും: പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച്  സർക്കാർ !!

ഈ ദിവസം സ്കൂളുകളും  സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചിടും: പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച്  സർക്കാർ !!

നിയമസഭാ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 17ന് മധ്യപ്രദേശിൽ ഔദ്യോഗികമായി പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശത്തിൽ സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, ബാങ്കുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം എല്ലാ സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ ഓഫീസുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തെ നിവാസികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഈ നിയുക്ത പൊതു അവധി ദിനത്തിൽ ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. 2023 ലെ അസംബ്ലി പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരുടെ പങ്കാളിത്തം സുഗമമാക്കുന്നതിന് 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ഗ്രേഡ് വരെയുള്ള സ്‌കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവയും അടച്ചിടും.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here