മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം: കേരളത്തിൽ പുതുതലമുറ ബി.ടെക്, എം.ടെക് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും!!!

0
61
മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം: കേരളത്തിൽ പുതുതലമുറ ബി.ടെക്, എം.ടെക് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും!!!
മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം: കേരളത്തിൽ പുതുതലമുറ ബി.ടെക്, എം.ടെക് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും!!!

മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം: കേരളത്തിൽ പുതുതലമുറ ബി.ടെക്, എം.ടെക് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കും!!!

അടുത്തിടെ തിരൂരിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എൻജിനീയറിങ് കോളേജുകളിൽ പുതുതലമുറ ബി.ടെക്, എം.ടെക് കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരുടെ വൈദഗ്ധ്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഈ അധിക കോഴ്‌സുകൾ സുഗമമാക്കും. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സർക്കാർ, എയ്ഡഡ് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ 639 താൽക്കാലിക എച്ച്എസ്എ ഇംഗ്ലീഷ് തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ചും 3, 4 ഡിവിഷനുകളുള്ള ഹൈസ്കൂളുകളിൽ, ദിവസ വേതനത്തിലും കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലും നിയമനം. തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, പാലക്കാട് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, തൃശൂർ ഗവ. സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ഡാറ്റ സയൻസ്, ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്‌സ്, റോബോട്ടിക്‌സ്, ഓട്ടോമേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എംടെക് കോഴ്‌സുകൾ നൽകാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഒരുങ്ങുന്നു. കണ്ണൂർ കാരക്കുണ്ട് ഡോൺബോസ്‌കോ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിങ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിന് പുതിയ അധ്യാപക തസ്തികകൾ അനുവദിക്കുകയും തലശ്ശേരി കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിന് 100 രൂപ വാർഷിക നിരക്കിൽ 99 വർഷത്തേക്ക് ഭൂമി പാട്ടത്തിന് നൽകാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here