ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ: മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം!!!

0
18
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ: മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം!!!
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ: മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം!!!

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ: മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം!!!

വവ്വാലുകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ നിപ വൈറസ് ആന്റിബോഡികൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ വയനാട് ജില്ലയിൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കുന്നു. പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുഖാവരണം ധരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സജീവമായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here