സർക്കാർ വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ ഇല്ല!!!

0
35
സർക്കാർ വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ ഇല്ല!!!
സർക്കാർ വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ ഇല്ല!!!

സർക്കാർ വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: ജീവനക്കാർക്ക് ഇനി ബയോമെട്രിക് ഹാജർ ഇല്ല!!!

കേന്ദ്ര-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും ബയോമെട്രിക് ഹാജർ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഫീൽഡ് വർക്ക്, കണക്കുകൂട്ടൽ തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ വന്ന് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും കൃത്യമായ ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്ര-സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും ബയോമെട്രിക് ഹാജർ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഫീൽഡ് വർക്ക്, കണക്കുകൂട്ടൽ തസ്തികകളിലെ ജീവനക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ വന്ന് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും കൃത്യമായ ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here