സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും ഇല്ല: ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ 250 ബസുകൾ തിരിച്ചയച്ചു, വാഹന വകുപ്പ്!!!

0
15
സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും ഇല്ല: ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ 250 ബസുകൾ തിരിച്ചയച്ചു, വാഹന വകുപ്പ്!!!
സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും ഇല്ല: ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ 250 ബസുകൾ തിരിച്ചയച്ചു, വാഹന വകുപ്പ്!!!

സീറ്റ് ബെൽറ്റും ക്യാമറയും ഇല്ല: ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ 250 ബസുകൾ തിരിച്ചയച്ചു, വാഹന വകുപ്പ്!!!

സീറ്റ് ബെൽറ്റും മുൻ നിര ക്യാമറയും ഇല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഭാരവാഹനങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ്‌നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കും. വിവിധ ജില്ലകളിലായി ആറുദിവസമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാനൂറിലധികം ബസുകൾ വിലയിരുത്തി, ഈ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം 250 ബസുകൾക്ക് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ 7,000 സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ 1260 എണ്ണത്തിലും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിന്റെയും ബസിനുള്ളിലെയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചകൾ നൽകുന്ന ഈ ക്യാമറകൾ ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമാണ്. വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാനിരക്ക് വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ബസുടമകൾ വാദിക്കുന്നുണ്ട്, രവിരാമൻ അധ്യക്ഷനായ കമ്മിറ്റി പകുതി മുമ്പ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിനോട് പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും വാർഷിക നിരക്ക് ഒരു നിശ്ചിത തുകയായി നിജപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നേരത്തെ ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here