തൊഴിൽ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി: ഇനി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇല്ല, കർശനമായി പറഞ്ഞ് ഇൻഫോസിസ്!!

0
20
തൊഴിൽ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി: ഇനി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇല്ല, കർശനമായി പറഞ്ഞ് ഇൻഫോസിസ്!!
തൊഴിൽ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി: ഇനി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇല്ല, കർശനമായി പറഞ്ഞ് ഇൻഫോസിസ്!!

തൊഴിൽ നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി: ഇനി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇല്ല, കർശനമായി പറഞ്ഞ് ഇൻഫോസിസ്!!

ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഐടി കമ്പനിയായ ഇൻഫോസിസ് അതിന്റെ തൊഴിൽ നയത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തി, ജൂനിയർ, മിഡ് ലെവൽ സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ, തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ പ്രതിമാസം കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസമെങ്കിലും ഓഫീസിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ പുതിയ നയം ജീവനക്കാരെ അവരുടെ നിലവിലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരികെ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ചിലവുകളാണ് ഒരു പ്രധാന ആശങ്ക, ഒരുപക്ഷേ ചില ജീവനക്കാർ ഓഫീസിന് അടുത്തേക്ക് മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തേക്ക് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മുഴുവൻ മാസവും ഒരു സ്ഥലം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ മാറ്റം ഐടി വ്യവസായത്തിലെ വിശാലമായ പ്രവണതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, മറ്റ് കമ്പനികളും അവരുടെ റിമോട്ട് വർക്ക് പോളിസികളിലെ ഷിഫ്റ്റുകൾ പരിഗണിക്കുന്നു. 5 ദിവസത്തെ വർക്ക് വീക്കിൽ 70 മണിക്കൂർ ജോലി വേണമെന്ന ഇൻഫോസിസ് സിഇഒ എൻആർ നാരായണ മൂർത്തിയുടെ സമീപകാല പ്രസ്താവന വ്യവസായത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here