സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ഡിയർനസ് അലവൻസ് 4% വർധിപ്പിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

0
24
ജീവനാക്കാർക്ക് ബമ്പർ ലോട്ടറി : DA 4 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!
ജീവനാക്കാർക്ക് ബമ്പർ ലോട്ടറി : DA 4 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ !!

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: ഡിയർനസ് അലവൻസ് 4% വർധിപ്പിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്‌നായിക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഡിയർനസ് അലവൻസ് (ഡിഎ), ഡിയർനസ് റിലീഫ് (ഡിആർ) എന്നിവയിൽ നാല് ശതമാനം വർദ്ധനവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർദ്ധനവ് ഒഡീഷ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎയും പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിആറും 42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 46 ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നു. ഒഡീഷയിലെ 4.5 ലക്ഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 3.5 ലക്ഷം പെൻഷൻകാർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നീക്കം.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here