ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വാർത്ത : സഹകരണ സർവീസ് ബോർഡിൽ ഈ മാറ്റം!!

0
12
ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വാർത്ത : സഹകരണ സർവീസ് ബോർഡിൽ ഈ മാറ്റം!!
ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വാർത്ത : സഹകരണ സർവീസ് ബോർഡിൽ ഈ മാറ്റം!!

ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വാർത്ത : സഹകരണ സർവീസ് ബോർഡിൽ ഈ മാറ്റം!!

സംസ്ഥാന കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു, പരീക്ഷാ ബോർഡ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവിധ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ/ബാങ്ക് വിജ്ഞാപനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.cseb.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം. ഈ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ സഹകരണ സർവീസ് ബോർഡ് പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുന്നു.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here