ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടമായത്  200 കോടി രൂപ :തിരിച്ച് കിട്ടിയത് 10 കോടി മാത്രം !!!

0
16
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടമായത്  200 കോടി രൂപ :
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടമായത്  200 കോടി രൂപ :തിരിച്ച് കിട്ടിയത് 10 കോടി മാത്രം !!!

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട 200 കോടിയിൽ 40 കോടി മാത്രമാണ് തിരിച്ചുകിട്ടിയത്, 25 കോടി ഇതിനകം ഇരകൾക്ക് തിരികെ നൽകി. ബാക്കി തുക തിരികെ നൽകാനുള്ള നടപടിയിലാണ്. അതിവേഗം പ്രവർത്തിച്ച് ഈ വർഷം 17 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ഇടപാടുകൾ മരവിപ്പിക്കാൻ സൈബർ വിഭാഗത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ബോധവൽക്കരണ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മിക്ക ഇരകളും തട്ടിപ്പ് വൈകി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള പരാതികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 1930 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക്, നഷ്ടപ്പെട്ട പണത്തിൽ ചിലത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇത് വലിയ അവസരം :സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here