സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാസ് ഓഫർ: ഈ സ്കീമിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കുന്നു!!!

0
40
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി ഭീതി വേണ്ട: പെൺകുട്ടികൾക്കായി 'ലേക്ക് ലത്കി' സംരംഭം!!!
മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇനി ഭീതി വേണ്ട: പെൺകുട്ടികൾക്കായി 'ലേക്ക് ലത്കി' സംരംഭം!!!

സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാസ് ഓഫർ: ഈ സ്കീമിലൂടെ ഒരു ലക്ഷം വരെ സമ്പാദിക്കുന്നു!!!

2023 ഏപ്രിൽ 1-ന് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ 'ലേക്ക് ലത്കി' എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ നവജാത പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാനാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രധാനമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകൾ കൈവശം. 15000 മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് റേഷൻ കാർഡും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 15,000 രൂപ വാർഷിക വരുമാനമുള്ളവർക്ക് മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡും നൽകുന്നു. പദ്ധതിയുടെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5,000 രൂപ നൽകും. തുടർന്നുള്ള പിന്തുണയിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രവേശനത്തിന് 6,000 രൂപയും 6-ാം ക്ലാസിന് 7000 രൂപയും 9-ാം ക്ലാസിന് 8000 രൂപയും കുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ 75000 രൂപയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാവി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായ ശ്രമമായി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here