പ്രധാന വാർത്ത:പേടിഎം പയ്മെന്റ്റ്  ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ  നിർത്തി!!

0
23
പ്രധാന വാർത്ത:പേടിഎം പയ്മെന്റ്റ്  ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ  നിർത്തി!!
പ്രധാന വാർത്ത:പേടിഎം പയ്മെന്റ്റ്  ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ  നിർത്തി!!

പ്രധാന വാർത്ത:പേടിഎം പയ്മെന്റ്റ്  ബാങ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ  നിർത്തി!!

ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുമെന്ന് പേടിഎം പേയ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ അവരുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് Paytm വ്യക്തമാക്കി. ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ കാരണം കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കിയേക്കാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടായാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here