സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു അവഗണന : കേരളത്തിലെ പിജി ഡോക്ടർമാർ ഈ ദിവസം പണിമുടക്കും !!

0
22
സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു അവഗണന : കേരളത്തിലെ പിജി ഡോക്ടർമാർ ഈ ദിവസം പണിമുടക്കും !!
സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു അവഗണന : കേരളത്തിലെ പിജി ഡോക്ടർമാർ ഈ ദിവസം പണിമുടക്കും !!

സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നു അവഗണന : കേരളത്തിലെ പിജി ഡോക്ടർമാർ ദിവസം പണിമുടക്കും !!

സ്‌റ്റൈപ്പന്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേരളത്തിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾ നവംബർ 8 ന് എല്ലാ ആശുപത്രി സേവനങ്ങളും ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ച് 24 മണിക്കൂർ സമരത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. സ്‌റ്റൈപ്പൻഡ് വർധിപ്പിക്കുക, സർവകലാശാലാ ഫീസ് കുറയ്ക്കുക, ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സെപ്റ്റംബർ 29ന് കേരള മെഡിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ്‌സ് അസോസിയേഷൻ ടോക്കൺ സമരം നടത്തിയത്. മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന സ്‌റ്റൈപ്പന്റുകളുടെയും മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here