ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: 4,500 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും!!

0
41
ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: 4,500 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും!!
ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: 4,500 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും!!

ഇന്ത്യൻ റയിൽവെയുടെ വൻ പ്രഖ്യാപനം: 4,500 പുതിയ ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കും!!

2047-ഓടെ 4,500 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അതിമോഹമായ പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അനാവരണം ചെയ്തു. അടുത്ത ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ റെയിൽ യാത്രയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നൂതനമായ ഫീച്ചറുകൾക്കും തദ്ദേശീയ രൂപകല്പനക്കും പേരുകേട്ട വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരവും കാര്യക്ഷമവുമായ യാത്രാനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. റെയിൽവേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള സർക്കാരിന്റെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുമായി ഈ സംരംഭം യോജിക്കുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here