പ്രീമിയം ബസ് സർവീസുകൾ: പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പച്ചകൊടി നൽകി സർക്കാർ!!

0
29
പ്രീമിയം ബസ് സർവീസുകൾ: പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പച്ചകൊടി നൽകി സർക്കാർ!!
പ്രീമിയം ബസ് സർവീസുകൾ: പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പച്ചകൊടി നൽകി സർക്കാർ!!

പ്രീമിയം ബസ് സർവീസുകൾ: പുതിയ പദ്ധതിക്ക് പച്ചകൊടി നൽകി സർക്കാർ!!

നഗരത്തിനുള്ളിൽ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തടയുന്നതിനും മലിനീകരണം പരിഹരിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ബസ് സർവീസിന് ഡൽഹി സർക്കാർ പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളുടെ ഫീഡ്‌ബാക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ “ഡൽഹി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ലൈസൻസിംഗ് ഓഫ് അഗ്രഗേറ്റർ (പ്രീമിയം ബസുകൾ)” എന്നതിനായുള്ള കരട് പദ്ധതി സർക്കാർ മുമ്പ് പങ്കിട്ടിരുന്നു. പൊതുഗതാഗതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇടത്തരക്കാരെയും ഉയർന്ന ഇടത്തരക്കാരെയും പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭം. സ്‌കീം അനുസരിച്ച്, സ്‌കീമിന്റെ വിജ്ഞാപനം വന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനപ്പുറം പ്രീമിയം ബസുകളൊന്നും ഏർപ്പെടുകയോ ഏറ്റെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ലൈസൻസ് ഉടമ ഉറപ്പാക്കണം.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here