അനധികൃത ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റങ്ങൾ തടയൽ: ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പർ ആർസി ബുക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യൂ!!

0
20
അനധികൃത ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റങ്ങൾ തടയൽ: ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പർ ആർസി ബുക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യൂ!!
അനധികൃത ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റങ്ങൾ തടയൽ: ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പർ ആർസി ബുക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യൂ!!
അനധികൃത ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റങ്ങൾ തടയൽ: ആധാർ മൊബൈൽ നമ്പർ ആർസി ബുക്കുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യൂ!!

വാഹന ഉടമസ്ഥതയിൽ അനധികൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, വാഹന ഉടമകൾ തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ആർസി ബുക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന മുൻകരുതൽ നടപടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ്. പരിവാഹൻ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ സംരംഭം, അനധികൃത ഉടമസ്ഥാവകാശ മാറ്റങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു, കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉടമകളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് സംവിധാനം നൽകുന്നു. നികുതി അടയ്‌ക്കലും രജിസ്‌ട്രേഷൻ പുതുക്കലും പോലുള്ള സുഗമമായ ഇടപാടുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, സൗകര്യപ്രദമായ ഓൺലൈൻ പ്രക്രിയയ്‌ക്കായി പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ‘മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്‌ഡേറ്റ്’ മൊഡ്യൂൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിവാഹൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാഹന ഉടമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വാഹന രേഖകളിലെ കൃത്യവും സുരക്ഷിതവുമായ വിവരങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള റീജിയണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് ഓഫീസിൽ (ആർടിഒ) ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here