സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നവീകരിക്കുന്നു: പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് സർക്കാർ !!

0
31
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നവീകരിക്കുന്നു: പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് സർക്കാർ !!
സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നവീകരിക്കുന്നു: പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് സർക്കാർ !!

സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നവീകരിക്കുന്നു: പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് സർക്കാർ !!

പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു. ‘സമഗ്ര ഗുണമേന്മ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി’ എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഭാഷയിലും ഗണിതത്തിലും പ്രാവീണ്യം നേടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്. ഇത് സുഗമമാക്കുന്നതിന്, സ്കൂൾ, ക്ലാസ് റൂം തലങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പിന്തുണ നൽകുന്ന മെന്റർമാരെ നിയമിക്കുന്നത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here