കേരളത്തിൽ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന നിർത്തും – സർക്കാർ നിർദേശം!!

0
28
കേരളത്തിൽ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന നിർത്തും - സർക്കാർ നിർദേശം!!
കേരളത്തിൽ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന നിർത്തും - സർക്കാർ നിർദേശം!!

കേരളത്തിൽ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന നിർത്തും – സർക്കാർ നിർദേശം!!

കേരളത്തിനുള്ളിൽ  വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പന നിർത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വച്ചു . വിദേശമദ്യത്തിന് 2 മുതൽ 9 ശതമാനം വരെ വില വർധിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ (BEVCO) പുതിയ വില ലേബലുകൾ പതിപ്പിക്കും വരെ വിദേശ നിർമ്മിത വിദേശ മദ്യവിൽപ്പന നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. സെപ്തംബർ 30 നും ഒക്ടോബർ 5 നും ഇടയിൽ നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്കിന് പുതുക്കിയ വില ബാധകമാക്കാൻ ബെവ്‌കോ മാനേജർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ വിലനിർണ്ണയ ഘടന നിലവിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ വിൽപ്പന അനുവദിക്കൂ.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here