ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ? റേഷൻ കടകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിടും!!

0
16
ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ? റേഷൻ കടകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിടും!!
ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ? റേഷൻ കടകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിടും!!

ജനങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമോ? റേഷൻ കടകൾ രണ്ടു ദിവസം അടച്ചിടും!!

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ റേഷൻ കടകൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടും. 2023 നവംബർ 3 നും (വെള്ളി) 2023 നവംബർ 10 നും (വെള്ളി) ന്യായവില കടകൾ അടച്ചിടാൻ എല്ലാ ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്കും ഭക്ഷ്യ വിതരണ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർമാർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി ഭക്ഷ്യ വിതരണ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ കമ്മീഷണർ ഹർഷഹായ് മീണ സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, 2023 നവംബർ 13 (തിങ്കൾ) നും 2023 നവംബർ 25 നും (ശനി) ന്യായവില കടകൾക്ക് രണ്ട് നഷ്ടപരിഹാര അവധികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here