പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും: അനുവദിച്ച് മന്ത്രി!!!

0
13
പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും: അനുവദിച്ച് മന്ത്രി!!!
പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും: അനുവദിച്ച് മന്ത്രി!!!

പ്രവൃത്തി ദിനത്തിൽ റേഷൻ കടകൾ അടച്ചിടും: അനുവദിച്ച് മന്ത്രി!!!

ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ ആരംഭിച്ച് എല്ലാ മാസവും ആദ്യ പ്രവൃത്തി ദിവസം റേഷൻ കടകൾക്ക് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ അവധി അനുവദിച്ചു. ‘കേരളീയം’ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ സെമിനാറിലാണ് റേഷൻ കട ജീവനക്കാരുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള അഭ്യർഥന പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടാതെ, ജലവിഭവ വകുപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്ന കുടിവെള്ള കുപ്പികൾ ഈ കടകളിൽ ഉടൻ ലഭ്യമാകുമെന്നും മന്ത്രി വെളിപ്പെടുത്തി. വകുപ്പിന് എട്ട് രൂപ വിലയുള്ള ഈ കുപ്പികൾ റേഷൻ കടകളിൽ 10 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here