ജനങ്ങൾക്ക്  വലിയ വാർത്ത :സംസ്ഥാനത്തെ  ജോലിക്ക്  സംവരണം 75 ശതമാനമാക്കി –  നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കി !!

0
13
ജനങ്ങൾക്ക്  വലിയ വാർത്ത :സംസ്ഥാനത്തെ  ജോലിക്ക്  സംവരണം 75 ശതമാനമാക്കി -  നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കി !!
ജനങ്ങൾക്ക്  വലിയ വാർത്ത :സംസ്ഥാനത്തെ  ജോലിക്ക്  സംവരണം 75 ശതമാനമാക്കി -  നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കി !!

ജനങ്ങൾക്ക്  വലിയ വാർത്ത :സംസ്ഥാനത്തെ  ജോലിക്ക്  സംവരണം 75 ശതമാനമാക്കി –  നിയമസഭ ബിൽ പാസാക്കി !!

ബിഹാർ സർക്കാർ സർക്കാർ ജോലികളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സംവരണം 60 ൽ നിന്ന് 75 ശതമാനമായി ഉയർത്തി, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 10 ശതമാനം അധിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തി. വ്യാഴാഴ്ച ബിഹാർ നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ പുതിയ ബിൽ ഒബിസികൾക്ക് 18 ശതമാനവും ഇബിസികൾക്ക് 25 ശതമാനവും പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് 20 ശതമാനവും 2 ശതമാനവും സംവരണം നീക്കിവയ്ക്കുന്നു. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബിഹാർ മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ നൽകിയ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം. സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണം അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here