സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി; കുടിശ്ശികയിലെ അപാകതകൾ നീക്കുന്നത്തിനായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ !!

0
18
സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി; കുടിശ്ശികയിലെ അപാകതകൾ നീക്കുന്നത്തിനായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ !!
സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി; കുടിശ്ശികയിലെ അപാകതകൾ നീക്കുന്നത്തിനായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ !!

സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി; കുടിശ്ശികയിലെ അപാകതകൾ നീക്കുന്നത്തിനായി സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ !!

സ്‌കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ കുടിശ്ശികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരിഹരിക്കാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ. സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിഷയത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2018ലെ സ്‌കീം ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടിന്റെ കുടിശ്ശികയുടെ അടിസ്ഥാനം സർക്കാർ വിശദീകരിക്കും. കൂടാതെ, പദ്ധതി തുകയുടെ മുൻകൂർ അടവ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും. അധ്യാപക അനുകൂല സംഘടനയായ കെപിഎസ്ടിഎ നൽകിയ ഹർജിയും ഉച്ചഭക്ഷണ ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരത്തെയുള്ള പ്രസ്താവനയെ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവവികാസം.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here