ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കു: UPI ഐഡി സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു!!

0
11
ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കു: UPI ഐഡി സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു!!
ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കു: UPI ഐഡി സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു!!
ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റ് സുരക്ഷിതമാക്കു: UPI ഐഡി സജീവമാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചു!!

UPI ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, നാഷണൽ പേയ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (NPCI) പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഒരു വർഷമായി ഒരു ഇടപാടിലും ഉൾപ്പെടാത്ത ഐഡികൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നിർബന്ധമാക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ തീയതിക്ക് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ യുപിഐ ഐഡികൾ സജീവമാക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന, പാലിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി ഡിസംബർ 31 വരെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിർജ്ജീവമാക്കൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ബാങ്കുകൾ ഇമെയിൽ വഴിയോ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയോ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കും. എൻപിസിഐയുടെ ഈ നടപടി യുപിഐ ഇടപാടുകളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അസാധുവായ ഇടപാടുകൾ തടയാനും തെറ്റായ സ്വീകർത്താവിന് പണം കൈമാറുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട യുപിഐ ഐഡികൾ നിർജ്ജീവമാക്കാതെ ഉപയോക്താക്കൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ മാറ്റുന്നത് തെറ്റായ ഇടപാടുകൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നവും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവുമായ ഡിജിറ്റൽ പേയ്‌മെന്റ് അന്തരീക്ഷത്തിനായുള്ള എൻപിസിഐയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുമായി ഈ നീക്കം യോജിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here