ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു!!!

0
12
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു!!!
ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു!!!

ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു!!!

കൗമാരക്കാരിലെ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടിയായി, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഓൺലൈൻ സർവേ ആരംഭിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളുമായി സായുധരായ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തി സർവേ നടത്തും. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സിഡിസി (ശിശുവികസന കേന്ദ്രം), ആരോഗ്യം, വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ കൗമാരപ്രായക്കാർക്കിടയിലെ ജീവിതശൈലീ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ‘ശസ്രാധാം’ പരിപാടി. അവരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here