പുതിയ നിയന്ത്രണം: പിഴ ഈടാക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കു!!

0
7

പുതിയ നിയന്ത്രണം: പിഴ ഈടാക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കു!!

ഡിസംബർ 1 മുതൽ, പിഴ ഈടാക്കാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കൂ എന്ന പുതിയ നിയന്ത്രണം നിലവിൽ വരും. ഈ നീക്കം വാഹന ഉടമകളെ ഉദ്വമന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർപ്പാക്കാത്ത പിഴകൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മലിനീകരണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി റോഡ് സുരക്ഷയും പരിസ്ഥിതി അവബോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം. നിശ്ചിത തീയതിക്ക് ശേഷം പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുമ്പോൾ സുഗമമായ പ്രക്രിയ സുഗമമാക്കുന്നതിന്, കുടിശ്ശികയുള്ള പിഴകൾ പരിശോധിച്ച് തീർപ്പാക്കാൻ വാഹന ഉടമകൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here