SSC CGL 7000 + ഒഴിവുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും! CGL സിലബസ് 2023-24 PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!

0
147
SSC CGL 7000 + ഒഴിവുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും! CGL സിലബസ് 2023-24 PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!
SSC CGL 7000 + ഒഴിവുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും! CGL സിലബസ് 2023-24 PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!

SSC CGL 7000 + ഒഴിവുകൾക്കുള്ള പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും! CGL സിലബസ് 2023-24 PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക : 2023 ജൂലൈയിൽ CGL പരീക്ഷ നടത്താൻ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബോർഡ് ഔദ്യോഗികമായി പരീക്ഷാ വിജ്ഞാപനം 2023 ഏപ്രിൽ 03-ന് പുറത്തിറക്കി. 7500 ഒഴിവുകൾ ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ നികത്താൻ പോകുന്നു. ഈ പരീക്ഷയുടെ സിലബസും പാറ്റേണും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശദമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ സ്വയം തയ്യാറെടുക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

CGL തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ :

കംപ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ രണ്ട് തട്ടുകളിലായാണ് നടത്തുക

 • Tier-I (Computer-Based Examination)
 • Tier-II (Computer-Based Examination)

Tier I പരീക്ഷാ  പാറ്റേൺ :

 • ഈ ടെസ്റ്റ് MCQ പാറ്റേണിൽ ആയിരിക്കും.
 • ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും50 നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.
 • ചോദ്യങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും രണ്ട് ഭാഷകളിലായിരിക്കും, എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം
Subject Number of Questions Maximum Marks
General Intelligence and Reasoning 25 50
General Awareness 25 50
Quantitative Aptitude 25 50
English Comprehension 25 50

Tier II  പരീക്ഷാ  പാറ്റേൺ :

 • ടയർ-II പരീക്ഷ പേപ്പർ-1, പേപ്പർ II, പേപ്പർ-III എന്നിങ്ങനെ പ്രത്യേക ഷിഫ്റ്റുകളിൽ നടത്തും.
 • എല്ലാ തസ്തികകൾക്കും പേപ്പർ-1 നിർബന്ധമാണ്.
 • ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ (ജെഎസ്ഒ), സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ഗ്രേഡ്-II എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് ടയർ-1-ൽ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമായിരിക്കും പേപ്പർ-II.
 • അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ/അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പേപ്പർ III എഴുതും

TIER II Paper I പരീക്ഷാ  പാറ്റേൺ :

Session Subject Number of Questions Maximum Marks
Session-I

Section-I:

Module-I: Mathematical Abilities

Module-II: Reasoning and General Intelligence.

30 +30 = 60

60*3 = 180

Section-II:

Module-I: English Language and Comprehension

Module-II: General Awareness

 

45 + 25 =70

70*3 = 210

Section-III:

Module-I: Computer Knowledge Module

20

20*3 = 60

Session-II Section-III:

Module-II: Data Entry Speed Test Module

One Data Entry Task

TIER II Paper II & Paper III പരീക്ഷാ  പാറ്റേൺ :

Paper Subject Number of Questions Maximum Marks
Paper-II Statistics 100 100*2 = 200
Paper-III General Studies (Finance and Economics) 100 100*2 = 200

SSC CGL ടയർ I പരീക്ഷാ സിലബസ്  :

General Intelligence & Reasoning

analogies statement conclusion Figural Pattern-folding and completion
similarities and differences Semantic Analogy Indexing
space visualization Symbolic/Number Analogy Address matching
spatial orientation Figural Analogy Date & city matching
Problem-solving Semantic Classification Classification of center codes/roll numbers
analysis Symbolic/Number Classification, Small & Capital letters/numbers coding
judgment Number Series, Embedded Figures
decision making Classification Critical thinking
visual memory Coding & de-coding Emotional Intelligence
discrimination Numerical Operations Social Intelligence
observation symbolic Operations Drawing inferences
relationship concepts Trends Punched hole/ pattern- folding& un-folding
arithmetical reasoning Space Orientation arithmetic number series
figural classification Space Visualization non-verbal series
Word Building Venn Diagrams coding and decoding

General Awareness :

എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും

 • ഓരോ ദിവസത്തെയും നിരീക്ഷണങ്ങളും വ്യക്തിഗതമായ അവരുടെ ശാസ്ത്രീയ വശത്തിലുള്ള അനുഭവവും
 • current events
 • ഇന്ത്യയുമായും അതിന്റെ അയൽരാജ്യങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
 • History, Culture, Geography, Economic Scene, General Policy & Scientific Research.

Quantitative  Aptitude:

whole numbers, decimals, fractions Mixture and Alligation
relationships between numbers Time and distance
Percentage Time & Work
Ratio & Proportion Basic algebraic identities of School Algebra
Square roots Elementary surds
Averages Graphs of Linear Equations
Interest Triangle and its various kinds of centre
Profit and Loss Congruence and similarity of triangles
Discount Circle and its chords
Partnership Business tangents
Rectangular Parallelepiped Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygon
Regular Right Pyramid Circle, Right Prism, Right Circular Cone
Trigonometric ratio Right Circular Cylinder
Degree and Radian Measures Sphere, Hemispheres
Standard Identities Complementary angles
Heights and Distance Frequency polygon
Histogram Bar diagram & Pie chart

English Comprehension : ഈ ഭാഗത്ത്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അടിസ്ഥാന ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രഹണശേഷി, വാക്കാലുള്ള കഴിവ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പരീക്ഷിക്കും.

SSC CGL ടയർ II  പരീക്ഷാ സിലബസ്  :

 • Module-I of Session-I of Paper-I (Mathematical Abilities):
 • Number Systems: Computation of Whole Number, Decimal and Fractions, Relationship between numbers.
 • Fundamental arithmetical operations: Percentages, Ratio and Proportion, Square roots, Averages, Interest (Simple and Compound), Profit and Loss, Discount, Partnership Business, Mixture and Alligation, Time and distance, Time and work.
 • Algebra: Basic algebraic identities of School Algebra and Elementary surds (simple problems) and Graphs of Linear Equations.
 • Geometry: Familiarity with elementary geometric figures and facts: Triangle and its various kinds of centres, Congruence and similarity of triangles, Circle and its chords, tangents, angles subtended by chords of a circle, common tangents to two or more circles.
 • Mensuration: Triangle, Quadrilaterals, Regular Polygons, Circle, Right Prism, Right Circular Cone, Right Circular Cylinder, Sphere, Hemispheres, Rectangular Parallelepiped, Regular Right Pyramid with triangular or square Base.
 • Trigonometry: Trigonometry, Trigonometric ratios, Complementary angles, Height and distances (simple problems only) Standard Identities like sin2? + cos2?=1 etc.
 • Statistics and probability: Use of Tables and Graphs: Histogram, Frequency polygon, Bar-diagram, Pie-chart; Measures of central tendency: mean, median, mode, standard deviation; calculation of simple probabilities.

Module-II of Section-I of Paper-I (Reasoning and General Intelligence):

Vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and their correct usage; Spot the Error, Fill in the Blanks, Synonyms/ Homonyms, Antonyms, Spellings/ Detecting mis-spelt words, Idioms & Phrases, One word substitution, Improvement of Sentences, Active/ Passive Voice of Verbs, Conversion into Direct/ Indirect narration, Shuffling of Sentence parts, Shuffling of Sentences in a passage, Cloze Passage, Comprehension Passage. To test comprehension, three or more paragraphs will be given and questions based on those will be asked. At least one paragraph should be a simple one based on a book or a story and the other two paragraphs should be on current affairs, based on a report or an editorial.

Module-II of Section-II of Paper-I (General Awareness):

Questions are designed to test the candidates’ general awareness of the environment around them and its application to society. Questions are also designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries especially pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General policy and scientific research.

Module-I of Section-III of Paper-I (Computer Proficiency):

 • Computer Basics: Organization of a computer, Central Processing Unit (CPU), input/ output devices, computer memory, memory organization, back- up devices, PORTs, Windows Explorer. Keyboard shortcuts.
 • Software: Windows Operating system including basics of Microsoft Office like MS word, MS Excel and Power Point etc.
 • Working with Internet and e-mails: Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing an E-mail Account, e-Banking.
 • Basics of networking and cyber security: Networking devices and protocols, Network and information security threats (like hacking, virus, worms, Trojan etc.) and preventive measures.

Paper-II (Statistics):

 • Collection, Classification and Presentation of Statistical Data – Primary and Secondary data, Methods of data collection; Tabulation of data; Graphs and charts; Frequency distributions; Diagrammatic presentation of frequency distributions.
 • Measures of Central Tendency- Common measures of central tendency – mean median and mode; Partition values- quartiles, deciles, percentiles.
 • Measures of Dispersion- Common measures dispersion – range, quartile deviations, mean deviation and standard deviation; Measures of relative dispersion.
 • Moments, Skewness and Kurtosis – Different types of moments and their relationship; meaning of skewness and kurtosis; different measures of skewness and kurtosis.
 • Correlation and Regression – Scatter diagram; simple correlation coefficient; simple regression lines; Spearman’s rank correlation; Measures of association of attributes; Multiple regression; Multiple and partial correlation (For three variables only).
 • Probability Theory – Meaning of probability; Different definitions of probability; Conditional probability; Compound probability; Independent events; Bayes’ theorem.
 • Random Variable and Probability Distributions – Random variable; Probability functions; Expectation and Variance of a random variable; Higher moments of a random variable; Binomial, Poisson, Normal and Exponential distributions; Joint distribution of two random variable (discrete).
 • Sampling Theory – Concept of population and sample; Parameter and statistic, Sampling and non-sampling errors; Probability and nonprobability sampling techniques (simple random sampling, stratified sampling, multistage sampling, multiphase sampling, cluster sampling, systematic sampling, purposive sampling, convenience sampling and quota sampling); Sampling distribution (statement only); Sample size decisions.
 • Statistical Inference – Point estimation and interval estimation, Properties of a good estimator, Methods of estimation (Moments method, Maximum likelihood method, Least squares method), Testing of hypothesis, Basic concept of testing, Small sample and large sample tests, Tests based on Z, t, Chi-square and F statistic, Confidence intervals.
 • Analysis of Variance – Analysis of one-way classified data and twoway classified data.
 • Time Series Analysis – Components of time series, Determinations of trend component by different methods, Measurement of seasonal variation by different methods.
 • Index Numbers – Meaning of Index Numbers, Problems in the construction of index numbers, Types of index number, Different formulae, Base shifting and splicing of index numbers, Cost of living Index Numbers, Uses of Index Numbers.

Paper-III (General Studies-Finance and Economics):

Part A: Finance and Accounts-(80 marks):

 • Fundamental principles and basic concept of Accounting:
 • Financial Accounting: Nature and scope, Limitations of Financial Accounting, Basic concepts and Conventions, Generally Accepted Accounting Principles.
 • Basic concepts of accounting: Single and double entry, Books of original Entry, Bank Reconciliation, Journal, ledgers, Trial Balance, Rectification of Errors, Manufacturing, Trading, Profit & loss Appropriation Accounts, Balance Sheet Distinction between Capital and Revenue Expenditure, Depreciation Accounting, Valuation of Inventories, Non-profit organisations Accounts, Receipts and Payments and Income & Expenditure Accounts, Bills of Exchange, Self-Balancing Ledgers.

Part B: Economics and Governance-(120 marks):

 • Comptroller & Auditor General of India –Constitutional provisions, Role and responsibility.
 • Finance Commission-Role and functions.
 • Basic Concept of Economics and introduction to Micro Economics: Definition, scope and nature of Economics, Methods of economic study and Central problems of an economy and Production possibilities curve.
 • Theory of Demand and Supply: Meaning and determinants of demand, Law of demand and Elasticity of demand, Price, income and cross elasticity; Theory of consumer’s behaviourMarshallian approach and Indifference curve approach, Meaning and determinants of supply, Law of supply and Elasticity of Supply.
 • Theory of Production and cost: Meaning and Factors of production; Laws of production- Law of variable proportions and Laws of returns to scale.
 • Forms of Market and price determination in different markets: Various forms of markets-Perfect Competition, Monopoly, Monopolistic Competition and Oligopoly and Price determination in these markets.

Indian Economy:

 • Nature of the Indian Economy Role of different sectorsRole of Agriculture, Industry and Services-their problems and growth;
 • National Income of India-Concepts of national income, Different methods of measuring national income.
 • Population-Its size, rate of growth and its implication on economic growth.
 • Poverty and unemployment- Absolute and relative poverty, types, causes and incidence of unemployment.
 • Infrastructure-Energy, Transportation, Communication.

Economic Reforms in India: Economic reforms since 1991; Liberalisation, Privatisation, Globalisation and Disinvestment.

Money and Banking:

 • Monetary/ Fiscal policy- Role and functions of Reserve Bank of India; functions of commercial Banks/RRB/Payment Banks.
 • Budget and Fiscal deficits and Balance of payments.
 • Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

Notification PDF

Download Syllabus

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here