വിദ്യാര്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക  കേരളത്തിലെ DHSE ഒന്നാം വർഷ  ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ഫലം വരും!!

0
15
വിദ്യാര്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക  കേരളത്തിലെ DHSE ഒന്നാം വർഷ  ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ഫലം വരും!!
വിദ്യാര്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക  കേരളത്തിലെ DHSE ഒന്നാം വർഷ  ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് ഫലം വരും!!

വിദ്യാര്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക  കേരളത്തിലെ DHSE ഒന്നാം വർഷ  ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഫലം വരും!!

സമീപകാല സംഭവവികാസത്തിൽ, 2023 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള കേരളത്തിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഡിഎച്ച്എസ്ഇ) കീഴിലുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് (പ്ലസ് വൺ) ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷകളിലൂടെ അവരുടെ സ്കോറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു. ഒക്‌ടോബർ 9 മുതൽ 13 വരെയാണ് പരീക്ഷാ വിൻഡോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്, ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലെ അക്കാദമിക് പ്രകടനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. രണ്ട് ഘട്ട മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയ യഥാക്രമം ഒക്ടോബർ 18, 2023 ഒക്ടോബർ 25 തീയതികളിൽ നടന്നു. 2024 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന പൊതു പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് 2023 ഒക്‌ടോബറിലെ ഒന്നാം വർഷ ഇംപ്രൂവ്‌മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ഫലങ്ങൾ DHSE റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെടുത്തൽ ഫലങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക DHSE വെബ്‌സൈറ്റിൽ തുടരാവുന്നതാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here