മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നവരാണോ ?എങ്കിൽ മക്കൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ നേടാം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ !!

0
80
മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നവരാണോ ?എങ്കിൽ മക്കൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ നേടാം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ !!
മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നവരാണോ ?എങ്കിൽ മക്കൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ നേടാം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ !!

മക്കളുടെ ഭാവിയെ ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്നവരാണോ ?എങ്കിൽ മക്കൾക്കായി 50 ലക്ഷം വരെ നേടാം പദ്ധതിയിലൂടെ !!

മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വാഗ്ദാനമായ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൽ ആഴത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു, കൂടാതെ അവർക്ക് ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അവസരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പരമപ്രധാനമാണ്.  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചിലവ് വളരെ വലുതായിരിക്കും; അതിനാൽ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സാധ്യതകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിവേകപൂർണ്ണമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്കായി ഗണ്യമായ ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സംരംഭമാണ്. ഈ സ്കീമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജനയിലൂടെ 50 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രതിമാസ നിക്ഷേപം നമുക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

പേരുപോലെ തന്നെ, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു നിക്ഷേപ മാർഗമായാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കുടുംബത്തിനും രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വരെ സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ഫണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ സമയപരിധി ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, 1 വയസ്സിനും 10 വയസ്സിനും ഇടയിൽ അക്കൗണ്ട് സ്ഥാപിക്കണം. ഇരട്ടകളാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാം. പ്രധാനമായും, പെൺകുട്ടിക്ക് 18 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ, അക്കൗണ്ട് അവളുടെ പേരിൽ മാത്രമായിരിക്കും, ഇത് അവളുടെ ഭാവി ക്ഷേമത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here