യുവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദ്യാഭ്യാസം: ഇന്ത്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു!!!

0
18
യുവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദ്യാഭ്യാസം: ഇന്ത്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു!!!
യുവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദ്യാഭ്യാസം: ഇന്ത്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു!!!

യുവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദ്യാഭ്യാസം: ഇന്ത്യ സ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു!!!

യുവ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി, പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് റോഡ് സുരക്ഷാ പാഠങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഇന്ത്യയിലെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും. നാഷണൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് പ്ലാനിംഗ് റിസർച്ച് സെന്റർ (നാറ്റ്‌പാക്) പരിശീലന പരിപാടിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി ഇതിനായി ഒരു മാനുവൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ, ഏകദേശം 7,000 അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും, കൂടാതെ മാനുവൽ റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി അച്ചടിക്കും. റോഡ് സുരക്ഷ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സംരംഭം ഉടലെടുത്തത്. ഹയർസെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പുസ്തകമുണ്ടെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ് അധ്യാപകർ റോഡ് സുരക്ഷാ ആശയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. സ്‌കൂളുകളിൽ സഹപാഠികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രാരംഭ ബാച്ചിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അധ്യാപകർക്ക് റോഡ് സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകും.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here