സംസ്ഥാനത്ത് തോറിയം അധിഷ്ഠിത പവർ പ്ലാന്റ് : വൈദ്യുതി മന്ത്രി!!!

0
10
സംസ്ഥാനത്ത് തോറിയം അധിഷ്ഠിത പവർ പ്ലാന്റ് : വൈദ്യുതി മന്ത്രി!!!
സംസ്ഥാനത്ത് തോറിയം അധിഷ്ഠിത പവർ പ്ലാന്റ് : വൈദ്യുതി മന്ത്രി!!!
സംസ്ഥാനത്ത് തോറിയം അധിഷ്ഠിത പവർ പ്ലാന്റ് : വൈദ്യുതി മന്ത്രി!!!

സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് തോറിയം അധിഷ്ഠിത പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി തേടി കേന്ദ്ര വൈദ്യുതി മന്ത്രി ആർ കെ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചു. ആണവോർജ്ജത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യത, കാര്യക്ഷമമായ ആണവ മാലിന്യ സംസ്കരണം, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആണവോർജ്ജത്തിന്റെ ഭാവി വാഗ്ദാനമായി സംസ്ഥാനം തോറിയം അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തെ കാണുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കൽപ്പാക്കത്തുള്ള 32 മെഗാവാട്ട് ഭാഭ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ വിജയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, കേന്ദ്രത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ ഹരിതവൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ നിർദ്ദേശം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. കൊല്ലത്ത് ചവറ തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള കായംകുളത്തുള്ള എൻ.ടി.പി.സി.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here