സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം: റേഷൻ കടകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കും!!!

0
18
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം: റേഷൻ കടകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കും!!!
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം: റേഷൻ കടകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കും!!!
സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം: റേഷൻ കടകൾ ഞായറാഴ്ച തുറക്കും!!!

അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കി നവംബർ 5 ഞായറാഴ്ച ന്യായവില കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ദീപാവലി ഉത്സവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, എല്ലാ ന്യായവില കടകളും നവംബർ 12 ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഉത്സവത്തിനും ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ അരി, പഞ്ചസാര, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ മതിയായ സ്റ്റോക്ക് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ആവശ്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ പൗരന്മാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here